05/07/2012

tsukimi - moon viewing in autumn

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn -

. WKD : all the moon kigo for autumn .

. Basho SAIJIKI - humanity .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


升買うて分別かはる月見かな
. masu katte funbetsu kawaru tsukimi kana .

(masu koote, masu kōte)


あさむつや月見の旅の明ばなれ
. asamutsu ya tsukimi no tabi no ake-banare .


けふの今宵寝る時もなき月見哉
kyoo no koyoi neru toki mo naki tsukimi kana

..........................................................................


雲折々人をやすむる月見哉
kumo oriori hito o yasumuru tsukimi kana

source : translating haiku forum

..........................................................................


座頭かと人に見られて月見哉
zatoo ka to hito ni mirarete tsukimi kana / zatō ka


賤の子や稲すりかけて月を見る
. shizu no ko ya ine surikakete tsuki o miru .


月見せよ玉江の蘆を刈らぬ先
. tsukimi seyo Tamae no ashi o karanu saki .
Basho in Tsuruga


寺にねてまことがほなる月見哉
. tera ni nete makoto gao naru tsukimi kana .


米(よね)くるる友を今宵の月の客
yone kururu / tomo o koyoi no / tsuki no kyaku:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : all the moon kigo for autumn .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::