Showing posts with label UUU. Show all posts
Showing posts with label UUU. Show all posts

04/12/2014

UUU

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- U U U -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. ukiyo 浮世 the floating world - seken 世間 the every-day-world .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. ubazakura saku ya roogo no omoi-ide .
(spring) "old cherry tree". remembering in old age


- - - - - . ubune 鵜船 boat for cormorant fishing . * - - - - -


打ち寄りて花入探れ梅椿
uchi yorite / hana ire sagure / ume tsubaki


団扇もてあふがん人のうしろむき
uchiwa mote / aogan hito no / ushiro muki


. Uchiyama ya tozama shirazu no hana zakari .
(spring) cherries in full bloom. temple Uchiyama. no outsiders are known


- - - - - udo 独活(うど), Aralia cordata
yuki ma yori / usu murasaki no / me udo kana
. WKD : Udo, Japanese Spikenard .
- - - uguisu 鶯 nightingale, bush warbler - - -
(spring)

. uguisu no kasa otoshitaru tsubaki kana .
uguisu drops its camellia hat

. uguisu o tama ni nemuru ka aoyanagi .
willow tree

. uguisu ya mochi ni fun suru en no saki .
mochi ricecakes. bird droppings. veranda

. uguisu ya take no ko yabu ni oi o naku .
(summer) bamboo sprouts. grove. uguisu sings of old age

. uguisu ya yanagi no ushiro yabu no mae .
willows. thicket


. . . . .


. ukarekeru hito ya Hatsuse no yamazakura .
ukare-keru hito ya Hatsuse no yama-zakura
(spring) mountain cherry blossoms. people wander around at Hase temple


. ukifushi ya take no ko to naru hito no hate .
(spring) bamboo shoots. wretched. fate of a person

- - - - -


. ukihito no tabi ni mo narae Kiso no hae .
uki hito no 憂き人 *
(summer) fly, flies. flies from Kiso, learn from a weary traveler.


うき人を枳穀垣よりくゞらせん  - ukihito o kikokugaki yori kugurasen

Ah, the wretched man!
It's a thorny way I'll send him,
through my prickly hedge.
Tr. Steven D. Carter

「枳穀垣」<きこくがき>はタチバナのバラの棘のある生垣。ちっとも顔を出さない薄情なあの男を困らせよう。枳の門から入れて痛い目に合わせてやりたい。
猿蓑脚注

- - - - -


. uki ware o sabishigaraseyo aki no tera .
- - - - - and - ukiware o sabishi garaseyo kankodori
(autumn) temple Daichi-In 大智院 in autumn. I am sunk in sorrow. make me feel lonely.. - ukiyo 浮世 the floating world - .


.............................................................................- - - - - . - uma 馬 - koma 駒 horse, horses - . ### - - - - -

. uma bokuboku ware o e ni miru natsuno kana / hokuhoku .
(summer) summer field. horse

. umakata wa shiraji shigure no Ooigawa .
(winter) sleet. horse leader does not know. River Oigawa 大井川

. uma ni nete zanmu tsuki tooshi cha no keburi .
(autumn) moon. horseback. I sleep. dream. smoke from tea

. uma o sae nagamuru yuki no ashita kana .
(winter) snow. horse


.............................................................................. - - - - - ume 梅 plum (blossom, fruit) - - - - - .

. ume ga ka ni mukashi no ichiji aware nari .
(spring) fragrance of plum blossoms. the character for "past". pathos

. ume ga ka ni notto hi no deru yamaji kana .
(spring) fragrance of plum blossoms. mountain road. sun comes out

. ume ga ka ni oimodosaruru samusa kana .
(spring) fragrance of plum blossoms. cold. come back

梅が香や見ぬ世の人に御意を得る
ume ga ka ya / minu yo no hito ni / gyoi o uru

. ume ga ka ya Shirara Ochikubo Kyootaroo .
(spring) fragrance of plum blossoms. Shirara, Ochikubo, Kyotaro


. ume koite u no hana ogamu namida kana .
(summer) deutzia blossoms. I long for. I bow to plum blossoms. I shed tears.
On the death of high priest Daiten 大顛和尚


. ume mare ni hito moto yukashi kora no tachi .
(spring) plum blossoms. scarce. to enjoy. hall of the shrine maidens (at Ise shrine)


梅の木になほ宿り木や梅の花 
ume no ki ni / nao yadorigi ya / ume no hana

. ume shiroshi kinoo ya tsuru o nusumareshi .
(spring) white plum blossoms. yesterday someone stole the cranes


. ume tsubaki haya-zaki homen Hobi no sato .
(spring) plum blossoms. camellia. early blooming. village of Hobi

. ume wakana Mariko no yado no tororo jiru .
(autumn) yam soup. plum and young greens. postal station of Mariko


梅柳さぞ若衆かな女かな
ume yanagi / sazo wakashu kana / onna kana


.............................................................................


- - - - - umi 海 here it refers to lake Biwako

. umi kurete kamo no koe honoka ni shiroshi .
(autumn) voice of a duck. sea. white


. umi wa harete Hie furinokosu satsuki kana .
(summer) fifth lunar month. sunshine - rain. Mount Hieizan 比叡山


.............................................................................卯の花や暗き柳の及び腰
uno hana ya / kuraki yanagi no / oyobigoshi

. u no hana mo haha naki yado zo susamajiki .
(summer) Deutzia blossom. home without a mother. how dreadful.
On the death memorial of the mother of his discipke Kikaku.
unohana


. uo tori no kokoro wa shirazu toshi wasure .
(winter) "forget the year". the heart of fish and birds. I do not understand.- - - - - . Urashima Taroo 浦島太郎 The legend of Urashima Taro . * - - - - -. urayamashi ukiyo no kita no yama-zakura .
(spring) mountain cherry blossoms. I envy you. Northern Mountain
for his student Kukuu 句空 Kuku.
- - - - - . uri 瓜 gourd or melon, often Makuwa melon . * - - - - -

瓜の花雫いかなる忘れ草
uri no hana / shizuku ikanaru / wasure-gusa

. uri no kawa muita tokoro ya Rendaino .
(summer) melon. peeling. Rendaino cemetery in Kyoto.

. uri tsukuru kimi ga are na to yuusuzumi .
(summer) melon. you. cool night air

- - - - - . ushi 牛 cow, bull, oxen . - - - - -

. ushibeya ni ka no koe kuraki zanshoo kana .
(autumn) lingering heat. cowshed. mosquitoes. dark

- - - - -


- - - - - . usu 臼 different types of handmills and grinders . * - - - - -


- - - - - . utabukuro 歌袋 bag to keep poetry, poem-pouch, song-pouch . * - - - - -. utagauna ushio no hana mo ura no haru. .
(spring) cherry blossoms. do not doubt it! spring at the bay of Futamigaura


. utsukushiki sono hime uri ya kisaki zane .
(summer) melon. how beautiful! oval face. uuru koto ko no gotoku seyo chigo-zakura .
(spring) mountain cherry trees. let us plant them. like small children

. uzumi-bi mo kiyu ya namida no niyuru oto .
(winter) uzumibi, banked charcoal fire. dying. my tears. hissing sound

. uzumi-bi ya kabe ni wa kyaku no kagebooshi . 埋火 :
(winter) banked charcoal. on the wall the shadow of a visitor::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

04/07/2012

uguisu nightingale

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- uguisu 鶯 nightingale, bush warbler -


. WKD : nightingale, ugusiu うぐいす、鶯 .

kigo for all spring


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

鴬の笠落したる椿かな 
uguisu no kasa otoshitaru tsubaki kana

The uguisu have dropped
their hats
camellias all over the ground


An old poetic convention has uguisu wearing little caps of plum blossoms.
Basho puts a twist on this folksy image by suggesting the birds have thrown off camellias like broad-brimmed farmer's hats.
source : Liza Dalby


a bush warbler
drops its hat:
camellia blossom

Tr. Barnhill


A bush warbler
Has dropped its hat from the tree:
A camellia blossom!

Tr. Oseko


A warbler
Dropped its hat -
A camellia.

Tr. Saito / NelsonWritten in 1690, 元禄3年2月6日 in Iga Ueno.
Basho stayed at the estate of Hyakusai 百歳.
Nishijima Hyakusai 西島百歳 (?1668 - 1705, 4月26日) died at the age of 38.
Hakusai lived in Iga Ueno, he was the 5th son of Fujidoo Yoshishige 藤堂良重 and was adopted by the Nishijima family.
His name was Juuroozaemon 十郎右衛門.This hokku has the cut marker KANA at the end of line 3.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::鴬を魂にねむるか嬌柳
. uguisu o tama ni nemuru ka aoyanagi .
ao yanagi


鴬や餅に糞する縁の先
. uguisu ya mochi ni funsuru en no saki .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


鴬や竹の子薮に老を鳴く
uguisu ya take no ko yabu ni oi o naku

this bush warbler -
in a grove of bamboo shoots
it sings of old age

Tr. Gabi Greve


Written in the fifth lunar month, 1694 元禄7年5月
Basho on his way to Western Japan, near Sagami. He superimposes his own old age with that of the animals.
Basho died in the same year in the 10th lunar month.uguisu is a bird of spring, but now in summer it is getting old.
the kigo related to the summer bird are :

"old nightingale", old bush warbler, oi uguisu 老鶯
..... roo oo 老鶯

the nightingale sings / cries of old age
..... uguisu oi o naku 鶯老を鳴

summer bush warbler, natsu uguisu 夏鶯
late nightingale, zanoo 残鶯
..... ranoo 乱鶯
. takenoko 竹の子 bamboo sprouts .
kigo for summer


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 鴬や柳のうしろ薮の前
. uguisu ya yanagi no ushiro yabu no mae .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: source :haiku-kigo.com/article

鶯や少し薄めの中国茶

this uguisu -
the Chinese tea
is a bit thin

Tr. Gabi Greve


凡茶 Boncha
Boncha san tries to find a new "partner" for the traditional kigo of uguisu.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. WKD : nightingale, ugusiu うぐいす、鶯 .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ume ga ka plum fragrance

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- ume ga ka 梅が香 plum fragrance -


. WKD : Fragrant plum blossoms (ume ga ka) .
ume, sometimes spelled mume むめ, as it was called in the Heian period.
Basho makes use of both spellings.
Prunus mume, a kind of apricot tree.

under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Plum Blossom Scent (Ume Ga Ka, 1694)
- A Haikai Sequence
tarns. by Haruo Shirane

In the plum blossom scent
the sun pops up --
a mountain path
Basho

Here there pheasants
crying as they fly away
Yaba

Beginning
house repairs in
spring's slow season
Yaba

From the city: news
of a rise in the price of rice
Basho


- - - Discussion of this sequence
In the early spring of 1694, Basho composed with Yaba in Edo a haikai sequence, "Plum Blossom Scent," ("Ume ga Ka"), and later died in the early winter of the same year. As one of his last sequences, "Plum Blossom Scent" demonstrates his "karumi" style ("lightness") developed in his last years, one that "stressed everyday common life, contemporary language and rhythm, and avoided heavy conceptualization or allusions to the past" (Shirane, p. 201).
source : neverendingstoryhaikutanka.blogspot.jp. Shida Yaba 志太野坡 . (1662 - 1740)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


quote David Coomler
including a “formal” translation of the original;
and a rewritten “American” version.

梅が香に昔の一字あはれなり
ume ga ka ni mukashi no ichiji aware nari

In the scent of ume,
The single character “past”
is sad.

At the scent of plum blossoms,
The single word “past” –
How sad!

Tr. David Coomler


The point of the verse is the writer’s smelling the scent of plums while looking at (or writing) the single Chinese character read in Japanese as mukashi — “the past.” The combination fills him with a sad, nostalgic feeling (aware, pronounced ah-wah-ray) because he knows that all things are impermanent and nothing lasts, least of all the fragrance of the early spring blossoms.

The verse was written as an “occasion” verse for Bashō’s student Baigan, on the anniversary of the death of the student’s son, which had happened a year earlier. We can see how indirectly hokku deals with such matters.


梅が香に追ひもどさるる寒さかな
ume ga ka ni oimodosaruru samusa kana

At the scent of ume
The routed has returned –
The cold!

In the scent of plum,
What left has returned –
The cold!


Not a good hokku. The rather minimal point is that spring has warmed enough to bring out the fragrant ume blossoms, but at the time the writer is smelling the fragrance, a cold spell has occurred. So the cold he thought had been routed by the warmth of spring has returned. It shows how changeable early spring weather is.

梅が香やしらら落窪京太郎
Ume ga ka ya Shirara Ochikubo Kyōtarō

The scent of plum blossoms;
Shirara, Ochikubo,
Kyōtarō ...


It is little more than an allusion to a line from a Japanese book called the Jōruri-hime Monogatari, in which the question is asked which books a certain Lady Jōruri read, whether that titled Shirara, or Ochikubo, or Kyōtarō, etc. The reader is supposed to be reminded of a pretty, elegant young woman reading a book of stories as spring begins. Of course this kind of verse does not survive time and travel to a different culture, and it depends entirely on the reader knowing the literary allusion Bashō is making.
I have included it here only to show how unlike modern hokku some of Bashō’s verses were, and how “literary” in contrast to what we consider the best hokku. For the western student of modern hokku, which deliberately avoids dependance on such literary allusions, these old ”see how well-read I am” verses are quite useless other than as examples of what not to do.
source : David Coomler - Hokku

. Joruri-Hime 浄瑠璃姫 and Ushiwakamaru / Yoshitsune .
jooruji gozen 浄瑠璃御前 Lady Joruri - 浄瑠璃姫 Princess Joruri

- - - - -


ume ga ka ni mukashi no ichiji aware nari

in the plum's fragrance
the single term "the past"
holds such pathos

Tr. Barnhill

- - - - -

written on the 13th day of the second lunar month, 1694
元禄7年2月13日

His disciple Baigan 梅丸, 水谷久右衛門 of Ogaki, Mino, had lost his son and Basho sent this hokku of condolence.


This hokku makes reference to a waka of Heian period

月やあらぬ春やむかしの春ならぬ
我が身ひとつはもとの身にして

tsuki ya aranu haru ya mukashi no haru naranu
waga mi hitotsu wa moto no mi ni shite

Is this not the same moon?
Is this not
The spring of old?
Only this body of mine
Is the original body.

source : Tr. Marra

Ariwara no Narihira.MORE - Hokku about AWARE by
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .

.............................................................................梅が香にのつと日の出る山路哉
. ume ga ka ni notto hi no deru yamaji kana .
(spring) fragrance of plum blossoms. mountain road
- see the sequence above -

Read more translations. - The cut marker KANA is at the end of line 3.

..........................................................................................................................................................梅が香や見ぬ世の人に御意を得る
ume ga ka ya / minu yo no hito ni / gyoi o uru


..........................................................................................................................................................


梅が香やしらら落窪京太郎
ume ga ka ya Shirara Ochikubo Kyootaroo
(see above)

fragrant plum blossoms -
Shirara, Ochikubo
Kyotaro

Tr. Gabi Greve


written in the first lunar month of 1691 元禄4年1月
When smelling the fragrant plum blossoms, it is a time to remember "the good old times" of the Heian period poetry and monogatari stories.
The three names Basho mentions, Shirara, Ochikubo and Kyotaro, were well known to the educated haikai poets of his time.
Now only the Ochikubo story is still well known.
This is a hokku without a verb. It is a good example for the statement:
Basho's hokku have been called a "poetry of nouns".
Barnhill
. "Haiku is the poetry of nouns." . 
Ochikubo Monogatari (落窪物語), also known as The Tale of Ochikubo, is a story from the Heian period which is similar to the famous fairy tale Cinderella.

Ochikubo Monogatari was written during the later part of the 10th century by an unknown author. It is known as the oldest remaining tale in Japanese literature to include harassment and bullying from a stepmother. Ochikubo Monogatari's well-formed plot and vivid description of characters influenced many writers such as Murasaki Shikibu, author of The Tale of Genji. The lively dialogues are also of particular quality.

After suffering from relentless harassment from her stepmother, Princess Ochikubo meets a man named Michiyori who is a general. The two marry and Princess Ochikubo lives very happily with him. Michiyori starts to take revenge on Princess Ochikubo's family, setting up a series of humiliating events.
© More in the WIKIPEDIA !::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


香を探る梅に蔵見る軒端哉
. ka o saguru ume ni kura miru nokiba kana .
searching for the plum fragrance


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Other hokku beginning with UME


梅恋ひて卯の花拝む涙哉
. ume koite u no hana ogamu namida kana .
(summer) deutzia blossoms. I long for. I bow to plum blossoms. I shed tears.
On the death of high priest Daiten 大顛和尚梅の木になほ宿り木や梅の花
ume no ki ni / nao yadorigi ya / ume no hana

梅白し昨日や鶴を盗まれし
ume shiroshi / kinō ya tsuru o / nusumareshi


.............................................................................


梅椿早咲き褒めん保美の里
ume tsubaki haya-zaki homen Hobi no sato

plum and camellia:
praise to their early bloom
here in Hobi village

Tr. Barnhill


Written in 貞亨4年11月, Basho age 44
Hobi is a famous place in Aichi prefecture at the Atsumi peninsula 渥美半島, the tip of it is Iragozaki 伊良湖岬.
The famous In no Mikado emperor 院の帝 had once stayed here and enjoyed the plum blossoms.

Nozarashi Kiko.


. - Tsuboi Tokoku 坪井杜国 - .
In 1684 he became a disciple of Basho, but in the following year he was banned from Nagoya (because of some fraud) and moved to the village Hobi 保美村 at the Hobi peninsula in Aichi..............................................................................


梅若菜丸子の宿のとろろ汁
. ume wakana Mariko no yado no tororo jiru .
(autumn) yam soup. plum and young greens. postal station of Mariko


梅柳さぞ若衆かな女かな
ume yanagi / sazo wakashu kana / onna kana::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. WKD : Fragrant plum blossoms (ume ga ka) .Fragrance hokku by
. Matsuo Basho 松尾芭蕉 - Archives of the WKD .


. KIGO used by Basho .


. Cultural Keywords used by Basho .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15/06/2012

Iga Ueno Shomon

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Iga Ueno 伊賀上野 -

Iga Shoomon 伊賀蕉門 Basho students of Iga province.


Iga Manko was one of the students of Matsuo Basho.
. Iga Manko 伊賀万乎(まんこ) .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Iga Manko 伊賀万乎(まんこ)

In some translations his name is given as Banko.
The first Chinese character of his name,
万, can be read MAN or BAN.

? - 1724, August 15
生年不詳 - 1724年(享保9年)8月15日)


His name was Osakaya Jiroo Tayu (Jiro-dayu, Jiroodaiu)
大坂屋次郎大夫
He was a rich merchant in Iga Ueno.

In 1691 on the 23 of the third lunar month he had a blossom viewing party in his estate, where Matsuo Basho was present as the guest of honor.
伊賀万乎亭(マンコテイ)で花見 Iga Manko Tei de Hanami


Iga Manko was one of the students of Matsuo Basho.
Iga Shoomon 伊賀蕉門 Basho students of Iga province.


伊賀蕉門の研究と資料 Study of the Iga Shomon Group
source : mozubooks.com


An account about Basho's visit to the Manko-Tei estate:
quote
大坂屋次郎太夫宛書簡
昨日は御手がみ忝致二拝見一候。並御発句*。脇句その二三申上候*。静々留置候。吟味、加筆可レ致候*。仍而今夕御催可レ被レ成旨珎重に存候へ共*、頃日夜をふかし候事相つヾき、少々いたみ腹、味も損申候間、二三日過而御催可レ被レ成候。為二御断一如レ此御座候。其内期二貴面一可レ得二御意一候*。以上
八朔
大坂屋次郎大夫様            
はせを     
source : www2.yamanashi-ken.ac.jp. Sengin 蝉吟 (1642 - 1666) "Cicada poet" .
Todo Shinshichiro 藤堂新七郎, Young Master of Basho


. . . . .

Others with the name of IGA in the Sarumino collection are

伊賀土芳 Iga Tohoo (1657 - 1730), Hattori Dohoo
伊賀探丸 Iga Tangan (son of Sengin Toodoo Yoshitada)
伊賀一桐 Iga Ittoo
伊賀猿雖 Iga Ensui (1640 - 1704)
伊賀蝉吟 Iga Sengin (1642 - 1666)


Igashuu 伊賀衆 the Poets from Iga (active around 1698 - 1733)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ogawa Fuubaku 小川風麦 Ogawa Fubaku
(? - 1700) 元禄13年12月17日)

His personal name was 小川政任. He was a wealthy samurai, working with the Toodoo group 藤堂.
His daughter married the town governor of Iga, 友田角左衛門, and took the haiku name of Shoofuu 梢風 Shofu. She and her husband Ryoobon 良品 Ryobon were ardent haikai students.

Basho wrote some hokku at his estate.

あこくその心も知らず梅の花
. Akokuso no kokoro mo shirazu ume no hana .
1688

木の下は汁もなますもさくらかな
. ki no moto ni shiru mo namasu mo sakura kana .
1690


At the home of Ryobon, Basho wrote the following hokku in 1689

いざ子供走りありかん玉霰
. iza kodomo hashiri arikan tama arare (tama-arare) .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::source : zzz_pei_zz

Look at the home where he was born.
芭蕉生家
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


"The Monkey's Straw Raincoat" - Sarumino
Earl Miner and Hiroko Odagiri

In 'The Monkey's Straw Raincoat'... there appear 118 poets, or 119 if Shinken is counted for his Chinese verse. Of them, 113 were still alive at the time of the compilation. In this respect (as Joosoo's postcript implies), we must think of that collection as one of people then alive who were of the Basho school. (The five who had died had done so only recently, so that they represent only a seeming exception.)

The hokku section of 'The Monkey's Straw Raincoat' has 382 stanzas. Two poets appear much the most often: Boncho with forty-one stanzas and Basho with forty. Next come Kikaku and Kyorai with twenty-five each. Poets with between ten and fifteen stanzas include: Shoohaku (14); Fumikuni (13); Joosoo, Sora, and Ukoo (12); and Ranran (10). Those with four to nine stanzas are: Senna, Hanzan, Otokuni, Dohoo (also Tohoo), Chinseki, Ransetsu, Sampu, Chigetsu, Tangan, and Bokusetsu (in decreasing order of frequency).

Some seventy-one poets are represented by only one stanza in the whole of 'The Monkey's Straw Raincoat'. From the hokku collection, eleven are known solely for having one stanza and for nothing more (including place of origin, etc.)

One of the features of this collection is the presence of six women poets. The most important is Ukoo (her husband is Boncho who, as we have seen, was the most fully represented of the men). Chigetsu is also represented among those who appear with some frequency. In addition there are: Chine (Kyorai's sister, who had died), Ooshuu, Sen, and Tagami no Ama (or the nun Tagami).

It is particularly telling that upwards of twenty percent of the poets (18 of 118) are substantially unknown. (The Autumn hokku begin with a poet labeled "Anonymous," but that may be a joke.) Poets who were important enough to participate in the kasen are of course better known. But in the hokku section of 'The Monkey's Straw Raincoat', seven are wholly unknown otherwise (Choowa, Genshi, Ranko, Ransui, Ryuuin, Sooji, Yoosui).

Five are known simply as being from Edo (Ensui, though not the famous one, Kakoo, Keiseki, Sansen, Zenhoo), another five as being from Iga (Choobi, Ichitan, Juntaku, Risetsu, Sekikoo), and four from Zeze (Bokusui, Deido, Senso, Shiyuu). There is one from Owari (Kaikyoo) and another from Mikawa (Shiin). Given the problems with reading pen names, it will be clear that it is particularly difficult to make certain [of] the names of these obscure people. In social terms, it is more significant still that so many people were included whom history has cast into obscurity as being of no consequence.

Other collections of the seven thought canonical for Basho-style haikai would give a somewhat different cross-section of the society of the time, although the differences would not be extreme. There might be fewer people otherwise unknown and fewer women. But the earlier generalization would still hold: the poets are mostly of middling social origins and more of low than of higher rank. It was people such as these who contributed to make their generation one of the great periods of Japanese poetry.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


At the first haikai meeting of the year 1688, at the temple 薬師寺 Yakushi-Ji in Iga Ueno,
Basho wrote this greeting hokku for his disciples

初桜折りしも今日はよき日なり
hatsuzakura orishi mo kyoo wa yoki hi nari

first cherries blooming:
right now, today,
is such a fine day

Tr. Barnhill

The cut marker NARI is at the end of line 3.

Written in the spring of 1688, 貞亨5年春.

This refers to a Zen saying about
. nichi nichi kore koonichi 日々是好日 Every Day is a Good Day .


. Oi no Kobumi 笈の小文 .

Temple Yakushi-Ji 薬師寺, 三重県伊賀市鳳凰寺224


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Haiseiden 俳聖殿 Hall of the Haikai Saint
(click for more images of the hall)


Basho and Iga Castle 松尾芭蕉と伊賀上野城 


Hisoka no Kuni Iga Ueno -秘蔵のくに伊賀上野

Stamps from 2002, designed by Harada Tsunao 原田維夫
source : warp.ndl.go.jp


- - - - -


Sweets from Iga Ueno, in Memory of Basho
source : amamori.exblog.jp:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


shoomon 蕉門 Shomon, Basho students, Basho's school
shoofuu 蕉風 Shofu, Basho style haiku

. Basho jittetsu 芭蕉十哲
10 great and most important disciples of Basho


***** Introducing Japanese Haiku Poets 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Iga Manko 伊賀万乎(まんこ) .

. Mukai Kyorai 向井去来 .

. - Okamoto Taiso 岡本苔蘇 - . (? - 1709). Cultural Keywords used by Basho .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

04/06/2012

uma, koma - horse

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- uma 馬 - koma 駒 horse, horses -

For a traveler in the Edo period, horses where a welcome comfort for those who could afford to rent them from station to station along the highways.


umakata 馬方 was the owner of the horse or a servant in charge.
They would lead the horse by a leash, guiding the traveler from one station to the next along the Tokaido 東海道 and the other highways of the Edo period.
An average day tour would cover about 25 kilometers.
Each Shukuba 宿場 station town had its own horse stable and porter stations.
High-ranking travelers could also rent a palanquin.

Umakata also lead pack horses. One of their jobs was to make sure the heavy load would not cause wounds to the back of the horse, since the saddles were made of wood.


Ando Hiroshige

. umakata 馬方 owner of a station horse . 

. WKD : uma 馬 horses and kigo .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

uma, muma 馬

冬の日や馬上に氷る影法師
. fuyu no hi ya bajoo ni kooru kagebooshi .
- samuki ta ya bajoo ni sukumu kagebooshi
(winter) cold. shadow, horse歩行ならば杖突坂を落馬哉 
. kachi naraba Tsuetsuki-zaka o rakuba kana .
(no season word). if I had walked. the slope Tsuetsukizaka. I fell from my horse


桟やまづ思ひ出づ馬迎へ
. kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae .
(autumn) the meeting of the tribute horses at the hanging bridge in Kiso


道の辺の木槿は馬に喰はれけり
. michinobe no mukuge wa uma ni kuwarekeri .
(autumn) rose of sharon. roadside. eaten by a horse


野を横に馬牽きむけよほととぎす
. no o yoko ni uma hikimuke yo hototogisu .
(summer) little cuckoo, horse


蚤虱馬の尿する枕もと
. nomi shirami uma no bari suru makuramoto .
(summer) fleas, lice, horse pissing, my pillow


阿蘭陀も花に来にけり馬に鞍
. Oranda mo hana ni ki ni keri uma ni kura .
(spring) blossoms. Dutch delegation in Edo. saddle my horse


柴付けし馬のもどりや田植樽 
. shiba tsukeshi uma no modori ya tauedaru (taue-daru) .
(summer) rice planting. the horses return with sake casks

..........................................................................folding screen by Hasegawa Tohaku 長谷川等伯


馬ぼくぼくわれを絵に見る夏の哉 
. uma bokuboku ware o e ni miru natsuno kana / hokuhoku .
(summer) summer field. horse

馬方は知らじ時雨の大井川
. umakata wa shiraji shigure no Ooigawa .
(winter) sleet. horse leader does not know. River Oigawa 大井川

馬に寝て残夢月遠し茶の煙 
. uma ni nete zanmu tsuki tooshi cha no keburi .
(autumn) moon. horseback. I sleep. dream. smoke from tea


馬をさへ眺むる雪の朝哉
. uma o sae nagamuru yuki no ashita kana .
(winter) snow. horse

..........................................................................雪や砂馬より落ちよ酒の酔 
yuki ya suna muma yori ochiyo sake no yoi
. yuki ya suna uma yori ochiyo sake no yoi .
(winter) snow. sand. you fall from your horse. drunk on sake
for Ochi Etsujin


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

koma 駒

町医師や屋敷方より駒迎へ
. machi ishi ya yashikigata yori koma mukae .
they pick up the town doctor with a horse


行く駒の麦に慰む宿り哉 
. yuku koma no mugi ni nagusamu yadori kana .
the horse enjoys munching barley


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: and a Kabuki actor with the character for horse in his name
Yoshioka Motome 吉岡求馬

花あやめ一夜に枯れし求馬哉
. hana ayame ichiya ni kareshi Motome kana .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 厩馬図屏風 - folding screen owned by the Takada family 高田稔さん所蔵


. WKD : uma 馬 horses and kigo .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

utabukuro - song-pouch

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- utabukuro, uta fukuro 歌袋 song-pouch, bag to keep poetry -
pouch of poetry


quote
shiragumo wa ikuyo no hana no utabukuro

white clouds
song-pouches for ages
of blossoms


Onitsura 1600-1738

Gill's commentary:
"The 'song-pouch' was a container usually tied up to the main pillar of a poet's house into which scraps of paper with drafts of songs/poems were dropped.
It also is the balloon-like throat of the frog, a proto-poet according to the preface to Japan's second oldest major poetry collection, the Kokinshu (905).
Onitsura may be chuckling: How many generations of cherry blossom poetry have been served by this cloud conceit?"

Cherry Blossom Epiphany - Robin Gill
source : simplyhaiku.com

....................................................................................................................................................


utabukuro are made of strong Japanese paper (danshi 檀紙), or cotton or other material.
They are closed with a decorative know of a mizuhiki-type 水引

quote
danshi 檀紙
Japanese paper *washi 和紙 originally made from mayumi 檀 fibers (the spindle tree, euonymus sieboldianus) but now made from the fibers of the mulberry tree kouzo 楮 (see *choshi 楮紙), or a mixture of the two fibers.
Often called michinokugami 陸奥紙 because it was produced in Michinoku area (part of modern day Touhoku 東北) during the Heian period. White or light brown, the early version of the paper was smooth but later danshi is noted for its slightly wrinkled texture.

Danshi is divided into the three types:

large, ootaka danshi 大高檀紙;
medium, chuutaka danshi 中高檀紙; or
small, kotaka danshi 小高檀紙.

These categories can refer to the size of the paper or the size of the creases in its surface. Danshi was highly valued by courtiers and samurai. It was used for personal letters, documents, and poetry writing. It was often folded and carried in one's bag or pocket as kaishi 懐紙 (also read futokorogami), as tissue paper, for partitioning cakes, and for wiping tea bowls during the tea ceremony.

Danshi was also used for formal letters, business correspondence, diplomas and so on. It is still produced and used today.
source : JAANUS. WKD : Mizuhiki 水引 ceremonial paper strings .


....................................................................................................................................................
The throat of a frog is also called meinoo 鳴嚢 - vocal sac vocal pouch.

....................................................................................................................................................source : www.tokiwashobo.com/mokuroku1

Utabukuro, a poetry collection of six volumes of the later Edo period (1793).
Compiled by Fujitani Mitsue 富士谷御杖.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


花にあかぬ嘆きやこちの歌袋
hana ni akanu nageki ya kochi no utabukuro

among blossoms:
grieving that I can't even open
my poem bag

Tr. Barnhill

Written in 寛文7年, Basho age 24.blossom problems
indeed! my sack of song
just won's open up

Tr. Robin D. Gill
Cherry Blossom Epiphany:
source : books.google.co.jpThis hokku has the segments 6 7 5 and the cut marker YA in the middle of line 2.

trying a literal translation:

under the cherry blossoms it does not open
and I lament - oh my
poetry pouch

Tr. Gabi Greve


It is a parody / reference to a waka in the Ise Monogatari by
Ariwara no Narihira 在原業平 (825 - 880)

花に飽かぬ嘆きはいつもせしかども
けふの今宵に似る時はなし


hana ni akanu nageki wa itsumo seshikadomo
kyoo no koyoi ni niru toki wa nashi

Blossoms without end
Ever were a grief
Indeed, yet,
This day’s night
Is like none other.

Tr. Thomas McAuleyNarihira writes "hana ni akanu" 花に飽かぬ, and Basho uses the double pun with
akanu あかぬ - akanai 明かない - 開かない does not become light, can not be opened.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::