01/12/2014

X Y Z

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- X Y Z - XXX YYY ZZZ - XYZ -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - Yamada Naokimi 山田尚公 - .
Artwork with Basho


.............................................................................


- - - - - . yadofuda 宿札 visitor sign at a lodging . * - - - - -


. yado karite na no nanorasuru shigure kana .
(winter) sleet. getting a lodging. to state my name (at Shimada-juku)


. yadorisen akaza no tsue ni naru hi made .
(summer) pigweed Chenopodium album. I would lodge here. goosefoot grows a staff


. yagate shinu keshiki wa miezu semi no koe .
(summer) voice of the cicadas. to die.


- - - - - . yakko 奴 Yakko servant . * - - - - -. yakuran ni izure no hana o kusamakura .
no season. medicine garden. which flower for my pillow?


- - - - -


. yamabuki no tsuyu na no hana no kakochigao naru ya .
(spring) rapeseed flowers. yellow mountain roses make a face of envy !


. yamabuki ya kasa ni sasu beki eda no nari .
(spring) yellow mountain rose. stick in in my hat. like a branch


. yamabuki ya Uji no hoiro no niou toki .
(spring) yellow mountain rose. tea oven of Uji. fragrant


- - - - - yama  山 mountain - - - - -

. yamabushi o kitte kaketaru seki no mae . 山伏 *
yamabushi mountain ascet. barrier / and koyamabushi 小山伏 novice mountain ascetic


. yamadera no kanashisa tsugeyo tokoro hori .  
(autumn) yam potatoes. this mountain temple. tell us about the sad fate


. yamagatsu no otogai tozuru mugura kana . 山賤(やまがつ) / 山賎 *
(summer) mugura cleavers. forest workers (loggers). keep their mouth shut.


. yamaji kite naniyara yukashi sumiresoo .
(spring) wild violet. mountain road (Nakasendo)


. yamakage ya mi o yashinawan uribatake .
(summer) melon field. mountain cove. I nourish my body


. yama mo niwa mo ugokihairuru natsu zashiki .
(summer) sitting room in summer. garden in the mountains.


. Yamanaka ya kiku o taoranu yu no nioi .
(autumn) chrysanthemum. Yamanaka hot spring. fragrance


. Yamashiro e Ide no kago karu shigure kana .
(winter) sleet. to Yamashiro. from Ide I had to use a palanquin.


. yama wa neko neburite iku ya yuki no hima .
(winter) snow. the name of the mountain is "cat" (Bandaisan). licking the snow. crevices


yamazakura shoogi no ban mo katani kana
(spring) mountain cherry blossoms. half the luggage a Shogi board

. yamazato wa manzai ososhi ume no hana .
(winter) manzai performance. mountain village. late. plum blossoms

- - - - -- - - - - . yanagi 柳 willow tree . - - - - - ###- - - - - . yanagigoori 柳行李 Yanagigori, wicker trunk . * - - - - -
koori, katani 行李片荷 carrying boxes for travellers

. yanagigoori katani wa suzushi hatsu makuwa .
(summer) first melon. wicker box luggage. coolness


- - - - - . yarido  遣り戸, 鑓戸, 槍戸 wooden sliding door . * - - - - -


- - - - - . yashikigata, yashiki-gata 屋敷方 living in a samurai residence (yashiki) . * - - - - -. yasuyasu to idete izayoo tsuki no kumo .
(autumn) "sixteenth night moon". it comes out easily. clouds. - yasu-yasu to


. yo ga fuuga wa karo toosen no gotoshi .
(winter) handfan in winter. my elegance. fireplace in summer- - - - - . yogi 夜着 bedtime quilt . * - - - - -

. yogi hitotsu inori-idashite tabine kana .
(winter) padded kimono. like a prayer. sleeping on the journey.
at 鳳来寺山 Mount Horaijisan

. yogi wa omoshi goten ni yuki o miru aran .
(winter) snow. bedcloths. heavy. Kingdom of Wu

- - - - -- - - - - . yojoohan 四畳半 four and a half tatami room . * - - - - -. yoki ie ya suzume yorokobu sedo no awa .
(autumn) millet. a splendid house. to be delighted. sparrows at the back door


- - - - - . yoki hi よき日 - nichi nichi kore yoki hi 日々是好日 Every Day is a Good Day . * - - - - -


. yoku mireba nazuna hana saku kakine kana .
(New Year) sheperd's purse. looking closely. hedge


- - - - - . yome ga kimi 嫁が君 first mouse of the year . * - - - - -


yome no koto shuutome miburi shite hanashi
?looking for the Japanese. yomo ni utsu nazuna mo shidoro modoro kana .
(spring/New Year) Sheperd's purse. the sound of crushing everywhere
- - - - - . yo no naka 世の中 this world . - - - - -

. yo ni furu mo sara ni Soogi no yadori kana .
(autumn) Sogi. life in this world, rain on the shelter of Sogi
Iio Soogi 飯尾 宗祇 Iio Sogi

. yo ni sakaru hana ni mo nebutsu mooshikeri / mōshikeri .
(spring) cherry blossom. to them the Nembutsu Amida prayer

. yo no hito no mitsukenu hana ya noki no kuri .
(summer) sweet chestnut flowers. "people of this world"


. yo no naka wa ine karu koro ka kusa no io .
(autumn) harvesting rice. in the world. my thatched hermitage


. yo o tabi ni shiro kaku oda no yuki modori .
(spring) tilling a field. travelling in the world

- - - - -

. . . . . . yookai, yōkai 妖怪 Yokai monsters, ghosts, goblins .
山寺芭蕉記念館 Yamadera Matsuo Basho Kinenkan - Museum exhibitions


. yoote nen nadeshiko sakeru ishi no ue .
(summer) Chinese pink. I am drunk. blooming on rocks


. yorube o itsu hitoha ni mushi no tabine kana .
(autumn) one paulownia leaf. insect floating on it


. yoru hisoka ni mushi wa gekka no kuri o ugatsu .
(autumn) chestnut - in the moonlight a worm -- - - - - . Yoshioka Motome 吉岡求馬 ### . - - - - -. Yoshinaka no nezame no yama ka tsuki kanashi .
(autumn) moon. Minamoto no Yoshinaka 源義仲. mountain where he woke up. sad moon
- - - - - . - Yoshinoyama 吉野山 Mount Yoshino and Cherry Blossoms - . - - - - -

. Yoshino nite sakura mishoo zo hinoki-gasa .
(spring) cherry blossoms. Mount Yoshino. pine-bark hat

- - - - -


. Yoshitomo no kokoro ni nitari aki no kaze .
(autumn) wind. in memory of Minamoto no Yoshitomo 頼朝.- - - - -. yotsu goki 四つ五器 4 or 5 bowls for wandering monks . * - - - - -

. yotsu goki no sorowanu hanami gokoro kana .
(spring) viewing cherry blossoms. my begging bowl set is not complete. my mind enjoys
. yudan shite iku na Usaka no shiriuchi matsuri  .
(summer) Usaka shrine festival. do not be off guard. bottom-hitting festival- - - - - yuki 雪 snow - - - - -

. yuki chiru ya hoya no susuki no karinokoshi .
(winter) snow. thatched prayer hut 穂屋 . miscanthus reeds.


. yuki kanashi itsu Daibutsu no kawarabuki .
(winter) snow. how sad. Daibutsu temple, Nara. roof tiles

- - - - - . yukimaruge, yuki maruge 雪丸げ, yuki Daruma 雪だるま snowman . * - - - - -

. yuki ma yori usu murasaki no me udo kana .
(winter) snow. light purple. aralia buds.

. yuki no ashita hitori karazake o kami etari .
(winter) snow. alone. dried salmon

yuki no fuku / hidari kachi / minazuki no koi

yuki no naka wa / hirugao karenu / hikage kana


. yuki o matsu joogo no kao ya inabikari .
(winter) snow. we are waiting. faces of sake drinkers. lightning


yuki to yuki / koyoi shiwasu no / meigetsu ka


. yuki ya suna uma yori ochiyo sake no yoi .
(winter) snow. sand. you fall from your horse. drunk on sake
for Ochi Etsujin

. . . . .yuku aki no / keshi ni semarite / kakure keri

yuku aki no / nao tanomoshi ya / ao mikan


. yuku aki ya mi ni hikimatou mino-buton .
(autumn) end of autumn. I wrap my body into a narrow matress

. yuku aki ya te o hirogetaru kuri no mari (iga) .
(autumn) end of autumn. chestnut burr

. . . . .
. yuku haru ni Waka no ura nite oitsuki tari .
(spring) spring is ending. at Wakanoura 和歌の浦

. yuku haru o Oomi no hito to oshimikeru .   
(spring) spring is ending. people from Omi 近江 (lake Biwako). to lament the passing

. yuku haru ya tori naki uo no me wa namida .
(spring) end of spring. voice of birds, tears. fish
- for his patron, the fish dealer Sugiyama Sanpu 杉山杉風 (Sampu)
on leaving Edo for the Deep North.


. yuku koma no mugi ni nagusamu yadori kana .
(spring) "autumn of the barley". the horse carrying me eats barley. resting at a lodging.. yuku kumo ya inu no kakebari mura shigure .
(winter) drizzle. passing clouds. a dog pissing.

- - - - -- - - - - - . yume 夢 dream ###. - - - - - -

. yume yori mo utsutsu no taka zo tanomoshiki .
(winter) hawk. better than a dream. reliable


- - - - - yu 湯 hot spring

. yu no nagori iku tabi miru ya kiri no moto .
(autumn) fog. leaving the hot spring. I look back many times - at Yamanaka Hot Spring


. yu no nagori koyoi wa hada no samukaran .
(autumn) the skin feels cold (hadasamu). tonight my skin will not feel cold at Yamanaka Hot Spring

. yu o musubu chikai mo onaji iwashimizu .
at Nasu Hot Spring the same pledge


. yuubare ya sakura ni suzumu nami no hana .
(spring) cherry blossoms. coolness, blossoms on the waves- - - - - . - yuugao 夕顔 moonflower, bottle gourd - . - - - - -

. yuugao no shiroku yoru no kooka ni shisoku torite .
(autumn) moonflower. white. outhouse. torchlight

. yuugao ya yoote kao dasu mado no ana .
(autumn) moonflower. I was drunk. sticking my head out of the window


- - - - - . yuujo, yūjo 遊女 whore, whores, prostitute . * - - - - -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - . . - zappai, zoo 雑 Zo - miscellaneous poems by Basho - . . - - - - -


- - - - - . zashiki 座敷 "sitting room", visitor's room - natsu zashiki 夏座敷 . * - - - - -. zatoo ka to hito ni mirarete tsukimi kana . 座頭 zatō *
(autumn) moon viewing. I appear like a blind man- - - - - . zoori 草履 straw sandals . * - - - - -

zoori no shiri orite kaeran yama-zakura
(spring) mountain cherry blossoms. straw sandals fold in half
. zoosui ni biwa kiku noki no arare kana .
(summer) hail. falling on the eaves. sounds like a biwa lute. rice porridge


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::