07/10/2012

Basho SAIJIKI - humanity

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Basho SAIJIKI - category humanity, daily life 生活 seikatsu -

This comprizes seasonal food, cloths, home decorations, work at home and in the fields and many other aspects of daily life in the Edo period.

Some kigo with many hokku get an extra entry, because this list is quite long.
. WKD SAIJIKI : KIGO CATEGORY : HUMANITY .


under construction
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - SPRING --

chatsumi 茶摘 picking tea leaves

摘みけんや茶を凩の秋ともしらで
. tsumiken ya cha o kogarashi no aki to mo shirade .

..........................................................................


. - - - - - hanami 花見 cherry-blossom viewing - - - - - .
hanagoromo 花衣 robes for cherry-blossom viewing
hanamori 花守 warden of the cherry trees
hana no yado 花の宿 lodging with cherry blossoms
sakuragari 桜狩 "hunting for cherry blossoms"


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - SUMMER --

aozashi 青挿 Aozashi "fresh wheat sweets".

青ざしや草餅の穂に出でつらん
. aozashi ya kusa mochi no ho ni ide tsu ran . 

..........................................................................

chimaki 粽 Chimaki ritual rice cakes

あすは粽難波の枯葉夢なれや
. asu wa chimaki Naniwa no kareha yume nare ya .

粽結ふ片手にはさむ額髪  
. chimaki yuu katate ni hasamu hitai gami . 

..........................................................................

himuro 氷室  ice cellar

水の奥氷室尋ぬる柳かな
mizu no oku himuro tazuneru yanagi kana

..........................................................................

hirune 昼寝 taking a mid-day nap

. hirugao ni hirune seu mo no toko no yama .

ひやひやと壁をふまえて昼寝哉
hiyahiya to kabe o fumaete hirune kana

and - - - - 窓形に昼寝の台や簟
. madonari ni hirune no dai ya take mushiro .

..........................................................................

hoshii-i 乾飯 - doomyooji 道明寺 cold ritual rice, related to temple Domyo-Ji

水むけて跡とひたまへ道明寺
. mizu mukete ato toi tamae doomyooji .

..........................................................................

kaya 蚊帳 mosquito net - from Omi

近江蚊帳汗やさざ波夜の床
. Oomi-gaya / ase ya sazanami yoru no toko .

..........................................................................

koromogae 更衣 changing of robes

ひとつぬひで後に負ぬ衣がへ
. hitotsu nugite ushiro ni oinu koromogae .  

..........................................................................

mushiboshi 虫干 - doyooboshi 土用干 airing during dog days.

無き人の小袖も今や土用干
. naki hito no kosode mo ima ya doyoo boshi .


龍宮もけふの塩路や土用干
. ryuuguu mo kyoo no shioji ya doyoo boshi .

..........................................................................

natsubaori 夏羽織 summer Haori coat

別ればや笠手に提げて夏羽織
. wakareba ya kasa te ni sagete natsu-baori . natsugoromo 夏衣 summer robes

夏衣いまだ虱をとりつくさず
. natsugoromo imada shirami o tori tsukusazu .   


natsuzashiki 夏座敷 sitting room in summer

山も庭に動き入るるや夏座敷
. yama mo niwa mo ugokihairuru natsu zashiki .

..........................................................................

nobori 幟 flags for the Boy's Day Festival

笈も太刀も五月に飾れ紙幟(かみのぼり)- kaminobori
. oi mo tachi mo satsuki ni kazare kami nobori .

..........................................................................

oogi 扇 handfan

富士の風や扇にのせて江戸土産
. Fuji no kaze ya oogi ni nosete Edo miyage .


- - - - - and

uchiwa 団扇 folding fan

団扇もてあふがん人のうしろつき
uchiwa mote aogan hito no ushiromuki - Nozarashi

..........................................................................


shirokaku 代掻く tilling the rice paddies

夜を旅に代掻く小田の行き戻り
. yo o tabi ni shiro kaku oda no yuki modori .  

..........................................................................

. - suzumi 納涼 to enjoy a cool breeze in summer - .

..........................................................................

takamushiro 簟 mushiro mat

窓なりに昼寝の台や簟 / 窓形に昼寝の台や簟
mado nari ni hirune no dai ya takamushiro

..........................................................................

take uu 竹植う planting bamboo
降らずとも竹植うる日は蓑と笠
. furazu tomo take uu hi wa mino to kasa .

..........................................................................


. - taue, ta-ue, ta ue 田植 rice planting - .
saotome 早乙女 girls planting rice
taue uta 田植唄 song of the rice planters

..........................................................................

tokoroten 心太 Tokoroten jelly

清滝の水汲ませてやところてん 
. Kiyotaki no mizu kumasete ya tokoroten .

..........................................................................

ukai 鵜飼 cormorant fishing

おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな
. omoshiroote yagate kanashiki ubune kana.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - AUTUMN --

aki no komabiki 秋の駒牽 - / koma mukae 駒迎へ picking up the horses in autumn

桟橋や先づ思い出づ駒迎へ
. kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae .

町医師や屋敷がたより駒迎へ
. machi ishi ya yashikigata yori koma mukae .

..........................................................................

aki oogi 秋扇 handfan in autumn

物書きて扇引きさく余波(なごり)かな
mono okite oogi hikisaku nagori kana (at Tenryu-Ji, Maruoka)

..........................................................................

inekari 稲刈 harvesting rice

世の中は稲刈る頃か草の庵
. yo no naka wa ine karu koro ka kusa no io . 

..........................................................................

kiku no sake 菊の酒 chrysanthemum sake rice wine

草の戸や日暮れてくれし菊の酒
. kusa no to ya higurete kureshi kiku no sake .

..........................................................................

kinuta 砧 fulling block

針立や肩に槌うつから衣
haridate ya kata ni tsuchi utsu karakoromo

碪打ちて我に聞かせよや坊が妻
. kinuta uchite ware ni kikase yo ya boo ga tsuma .

声澄みて北斗にひびく砧かな
koe sumite hokutoo ni hibiku kinuta kana

猿引は猿の小袖をきぬた哉
. saruhiki wa saru no kosode o kinuta kana .

..........................................................................

momisuri 籾摺 hulling rice

冬知らぬ宿や籾する音霰
. fuyu shiranu yado ya momi suru oto arare .

..........................................................................

sumoo 相撲 Sumo wrestling

月のみか雨に相撲もなかりけり
. tsuki nomi ka ame ni sumoo mo nakarikeri .

昔聞け秩父殿さへすまふとり
. mukashi kike Chichibu dono sae sumootori .

..........................................................................

takegari 茸狩 collecting mushrooms, harvesting mushrooms

茸狩りやあぶなきことにゆふしぐれ  
. takegari ya abunaki koto ni yuu shigure .

..........................................................................


- - - - - . Tanabata 七夕 Star Festival . - - - - -
hoshi-ai, hoshi ai 星合 "the stars are meeting"

..........................................................................


. - tsukimi 月見 viewing the full moon of autumn - .

..........................................................................

wata tori 綿取 picking cotton - wata yumi 綿弓 cotton bow

綿弓や琵琶に慰む竹の奥 
. watayumi ya biwa ni nagusamu take no oku .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- - - - - - - - - - WINTER --

daikon hiku 大根引 / daikobiki - pulling radish

鞍壺に小坊主乗るや大根引
. kuratsubo ni koboozu noru ya daiko hiki .

..........................................................................


. fuyugomori 冬籠 winter seclusion .

..........................................................................

kamiko 紙子 paper robes

ためつけて雪見にまかる紙衣かな
. tametsuke te yuki mi ni makaru kamiko kana .

..........................................................................

karasake 乾鮭 dried salmon

雪の朝独り干鮭を噛み得たり
. yuki no ashita hitori karazake o kami etari .

..........................................................................

kotatsu 炬燵 Kotatsu heater, brazier

きりぎりすわすれ音になくこたつ哉
. kirigirisu wasurene ni naku kotatsu kana .

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵
. sumitsukanu tabi no kokoro ya okigotatsu .

..........................................................................

- - - - - heating in winter - - - - -

ro 炉 / robiraki 炉開 heater, opening the heater (use for the first time)

五つ六つ茶の子にならぶ囲炉裏哉  
. itsutsu mutsu cha no ko ni narabu irori kana .

炉開きや左官老いゆく鬢の霜
. robiraki ya sakan oi yuku bin no shimo .

- - - - - and

hioke 火桶 - Hibachi brazier

霜の後撫子さける火桶哉
shimo no nochi nadeshiko sakeru hioke kana

- - - - - and

keshizumi 消炭 extinguishing the fire with charcoal

消炭に薪割る音か小野の奥
keshizumi ni makiwaru oto ka Ono no oku (at 小野の里 Ono in Kyoto)

- - - - - and

kuchikiri 口切 opening a new jar of green tea

口切に堺の庭ぞなつかしき
. kuchikiri ni Sakai no niwa zo natsukashiki .

- - - - - and

shirosumi 白炭 white charcoal

白炭や彼の浦島が老の箱 
shiro zumi ya / ka no Urashima ga / oi no hako


- - - - - and

sumi (tan) 炭 - Onozumi 小野炭 charcoal from the Ono area

小野炭や手習ふ人の灰せゝり
Ono-zumi ya / tenarau hito no / hai zeseri


- - - - - and

uzumibi, uzumi-bi 埋火 "hidden fire", banked fire

埋火も消ゆや涙の煮ゆる音
. uzumi-bi mo kiyu ya namida no niyuru oto .

埋火や壁には客の影ぼうし
uzumi-bi ya / kabe ni wa kyaku no / kagebōshi


. WKD : Charcoal and Kigo .

..........................................................................

seriyaki 芹焼 frying dropwort (Japanese parsley)

芹焼や裾輪の田井の初氷 
seriyaki ya susowa no ta-i no hatsu goori . seri yaki ya

..........................................................................

tanbai 探梅 looking for the first plum blossoms

打ち寄りて花入探れ梅椿
uchiyorite hana ire sagure ume tsubaki

..........................................................................

yogi 夜着 bedcloths, quilted night robe

夜着ひとつ祈り出だして旅寝かな
. yogi hitotsu inori-idashite tabine kana .

夜着は重し呉天に雪を見るあらん
. yogi wa omoshi goten ni yuki o miru aran .

..........................................................................

yukimi 雪見 "viewing snow" "snow-viewing party"

いざさらば雪見にころぶ所まで
. iza saraba yukimi ni korobu tokoro made .

ためつけて雪見にまかる紙衣かな
. tametsuke te yukimi ni makaru kamiko kana .

..........................................................................

zukin 頭巾 hood. maru zukin 丸頭巾 - round hood for an old man

米買に雪の袋や投頭巾
kome kai ni / yuki no fukuro ya / nage zukin

をさな名や知らぬ翁の丸頭巾
. osana na ya shiranu okina no maruzukin .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. - toshi no kure 年の暮  end of the year - .
mochitsuki 餅搗 pounding mochi rice-cakes
sekizoro 節季候 Year-End singers
susuharai 煤払 cleaning off the soot (of the ending year)
toshi no ichi 年の市 market at the end and beginning of a year
toshi wasure 年忘 "forget the old year" - party
toshi yooi 年用意 "preparations for the New Year"


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - - - - - - New Year - 新年 shinnen, shin nen --

fudehajime, fude hajime 筆始 first use of the brush

大津絵の筆の始めは何仏
. Ootsu e no fude no hajime wa nani botoke .  

..........................................................................

hatsudayori 初便り first news

蓬莱に聞かばや伊勢の初便
. hoorai ni kikabaya Ise no hatsudayori .

..........................................................................

kadomatsu 門松 "pines at the corner", pine decoration

門松やおもへば一夜三十年
. kadomatsu ya omoeba hitoyo sanjuunen .

幾霜に心ばせをの松かざり
. iku shimo ni kokoro baseo no matsukazari .

..........................................................................

nazuna tsumu 齊摘 picking sheperd's purse - なずな【薺】 sheperd's purse

古畑や薺摘み行く男ども / 古畑やなづな摘みゆく男ども
furuhata ya nazuna tsumi yuku otokodomo

nazuna utsu 齊打つ / (nanakusa tataku 七草たたく)  sheperd's purse

四方に打つ齊もしどろもどろかな
yomo ni utsu nazuna mo shidoro modoro kana

..........................................................................

ne no hi no asobi 子の日の遊 enjoying the first day of the rat (mouse)

子の日しに都へ行かん友もがな
. ne no hi shi ni miyako e ikan tomo mo gana .

..........................................................................

niwakamado, niwa kamado 庭竈 "garden cooking stove" (for the New Year)

叡慮にて賑ふ民の庭かまど
. eiryo nite nigiwau tami no niwakamado .

..........................................................................

waka Ebisu 若夷 "young Ebisu"

年や人にとられていつも若えびす
. toshi wa hito ni torasete itsumo waka Ebisu .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. Matsuo Basho - SAIJIKI : KIGO CATEGORY : OBSERVANCE .


. WKD SAIJIKI : KIGO CATEGORY : HUMANITY .


. Cultural Keywords used by Basho .

. - KIGO used by Matsuo Basho 松尾芭蕉 - .


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::