12/06/2012

mazu first of all

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- mazu まづ first of all, anyway, and now -


under construction

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. mazu iwae ume o kokoro no fuyu-gomori / fuyugomori .
(winter) winter seclusion. celebrating. plum blossoms

. mazu shiru ya Gichiku ga take ni hana no yuki .
(spring) cherry blossoms. shakuhachi player Gichiku 宜竹 Tozaburo.

. mazu tanomu shii no ki mo ari natsu kodachi .
(summer) summer grove. to count on. pasania oak tree


.............................................................................
海士の顔まづ見らるるや芥子の花
ama no kao / mazu miraruru ya / keshi no hana
face of a woman diverばせを植ゑてまづ憎む荻の二葉哉
. bashoo uete mazu nikumu ogi no futaba kana .
and now (mazu) I hate the ogi reeds
(after planting the first banana tree in his garden at Fukagawa, Edo)桟やまづ思ひ出づ馬迎へ
. kakehashi ya mazu omoi-izu uma mukae .
the first thing that comes to mind物の名をまづ問ふ芦の若葉哉
mono no na o / mazu tou ashi no / wakaba kana
ask for the name


西か東かまづ早苗にも風の音
nishi ka higashi ka / mazu sanae ni mo / kaze no oto
first on the rice seedlings
. kaze no oto 風の音 the sound of wind - .鹿の角まづ一節の別れかな
. shika no tsuno mazu hito fushi no wakare kana .
the first branch of the deer horns


城跡や古井の清水まづ訪はん
. shiro-ato ya furu-i no shimizu mazu towan .
I will seek pure well water first初春まづ酒に梅売る匂ひかな
. shoshun mazu sake ni ume uru nioi kana .
New Year. first some sake, then fragrant plum blossoms吸物はまづ出来されし水前寺 
. suimono wa mazu dekasareshi suizenji .  
the soup was served first

山桜瓦葺くものまづ二つ 
yama-zakura / kawara fuku mono / mazu futatsu
first two cherry petals


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::