17/12/2014

HHH

[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- H H H -


. WKD - Hokku and Haikai  発句と俳諧 .  
The opening verse of a linked verse or beginning stanza was called " hokku 発句" .
Since about 1670, the haikai poets started composing stand-alone poems of 5 7 5, independent from the renku 連句 linked verse.
They were usually simply called KU 句, poem, verse.
A hokku and a haiku in Japan share the same basic formal criteria:
5 7 5 on
one kireji
one kigo/kidai

Shiki did not touch this formal definition when he promoted the naming of haiku 俳句.. Haikai Kanjinchoo 俳諧勧進牒 - Collection to promote Haikai .
Compiled by Yasomura Rotsuu 八十村路通 Rotsu


. Heian - Basho in the footsteps of the Heian Period 平安時代  .


- - - - -. hut 庵 my thatched hut, hermitage ### . - - - - -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - . hachi takaki, hachitataki 鉢叩き ceremony for Saint Kuya 空也上人 * . - - - - -


. hafuguchi no higake ya yowaru yuu suzumi .
(summer) coolness. edge of the gable. sunlight is weakening


- - - - -. WKD : hagi  萩 bush clover . - - - - -
. hagihara ya hito-yo wa yadose yama no inu .
(atumn) bush clover field. shelter for a night. mountain dogs


. haiide yo kaiya ga shita no hiki no koe .
(summer) toad. crawl out! silkworm shed


- - - - - . haji 恥 shame, disgrace .  - - - - -  


- - - - - . hakama 袴 Hakama formal trouser skirt * . - - - - -

- - - - - . hakamairi 墓参り visiting graves at O-Bon * . - - - - -

- - - - - . hakkei 八景 Eight Views, eight famous scenic spots * . - - - - -. Hakone kosu hito mo aru rashi kesa no yuki .  
(winter) snow. Hakone pass (along the Tokaido road). people crossing. hamaguri no futami ni wakarete yuku aki zo . at Ogaki
(autumn) autumn is leaving hamaguri clams

. hamaguri no ikeru kai are toshi no kure .
(winter) end of the year. hamaguri clams.- - - - - hana 花 cherry blossoms - - - - -

. hana ni akanu nageki ya kochi no utabukuro .
(spring) cherry blossoms. I can not open my poetry pouch.

花に遊ぶ虻な喰ひそ友雀 
hana ni asobu / abu na kurai so / tomo suzume
(hokku)

. hana ni ukiyo waga sake shiroku meshi kuroshi .
(spring) cherry blossoms. floating world. white ricewine. black rice

. hana ni yoeri haori kite katana sasu onna .
(spring) cherry blossoms. a lady wears a haori coat and sword

. hana no kage utai ni nitaru tabine kana .
(spring) cherry blossoms. I feel like in a Noh play. sleeping on the road - at Yoshino

花の顔に晴れうてしてや朧月
hana no kao ni / hareute shite ya / oboro-zuki
(hokku)

. hana no kumo kane wa Ueno ka Asakusa ka .
(spring) clouds of cherry blossom. temple bell, Ueno, Asakusa (in Edo)


. hana no yado ni hajime owari ya hatsuka hodo .
(spring) cherry blossoms. from beginning to end about 20 days

. hana wa shizu no me ni mo mie-keri oni azami .
(autumn) demon thistle, the poor and lowly

. hanazakari - hana-zakari yama wa higoro no asaborake .
(spring) cherry blossoms. the Yoshino mountain at daybreak

- - - - -- - - - - . hanami 花見 cherry blossom viewing - Basho SAIJIKI . - - - - -

. hanami ni to sasu fune ososhi Yanagihara .
(spring) cherry blossom viewing. leisurely boat. Yanagiwara embankment

- - - - - . hana no wakare 花の別れ I bid farwell to a cherry blossom . - - - - -

..........................................................................
. hana ayame ichiya ni kareshi Motome kana .
(summer) Ayame iris. withering over night. Kabuki actor Yoshioka Motome
. ha ni somuku tsubaki no hana ya yosogokoro .
(spring) camellia blossom. leaf. yoso gokoro, yoso-gokoro ... the heart goes astray . . .. hanjitsu wa kami o tomo ni ya toshi wasure .
(winter) end of year party. half a day. in the company of the Shinto gods


. hana mina karete aware o kobosu kusa no tane .
(winter) withered flowers. pity. seeds of weeds


- - - - - . haori 羽織 Japanese coat * . - - - - -


. haranaka ya mono ni mo tsukazu naku hibari .
(spring) field with skylarks. not attached to anything. (voice of an animal). haremono ni yanagi no sawaru shinae kana .
haremono ni sawaru yanagi no shinae kana
haremono ni fureru yanagi no shinae kana
(spring) willow tree. hand touching a tumor


. haritate ya kata ni tsuchi utsu karakoromo .
no season. acupuncture needle. pounding my shoulder. cast-off robe
- - - - - haru 春 spring - - - --

. haru kaze ni fukidashi warau hana mogana .
(spring) spring wind. burst into laughter. cherry blossoms

. haru mo yaya keshiki totonou tsuki to ume /
(spring) spring takes shape. moon and plum blossoms

. haru nare ya na mo naki yama no usugasumi .
(spring) mountain. without a name. light mist

. haru no yo ya komorido yukashi doo no sumi .
(spring) spring night. person in retreat. temple corner (at temple Hasedera 長谷寺 Nara )


- - - - - . harusame 春雨 spring rain - 春の雨 haru no ame rain in spring   . > - - - --

. harusame no koshita ni tsutau shimizu kana .
(spring spring rain. flowing down the trees. pure water

. harusame ya futaba ni moyuru nasubidane .
(spring) spring rain. two leaves sproutng. eggplant seedlings

. harusame ya hachi no su tsutau yane no mori .
(spring) spring rain. bee's nest, rain from the roof

. harusame ya mino fukikaesu kawa yanagi .
(spring) spring rain. river willow blown like a straw coat

. harusame ya yomogi o noabasu kusa no michi .
(spring) mugwort, road with weeds

- - - - -


. haru tatsu to warawa mo shiru ya kazari nawa .
(winter, New Year). spring begins. ritual rope decorations. children will know

. haru tatsu ya shinnen furuki kome goshoo .
(winter, New Year). spring begins. old rice. ten quarts


. haru ya koshi toshi ya yukiken kotsugomori .
(winter) second-last day of the year 小晦日. has spring come?


- - - - - . - Hasedera 長谷寺 Visiting Hase-Dera in Nara - . - - - - -


. hashigeta no shinobu wa tsuki no nagori kana .
(autumn) farewell-moon. bridge beams with "fern of longing" - nagori


. hasu-ike ya orade sonomama tamamatsuri .
(autumn) O-Bon. lotus pond. not plucked
- - - - and
tamamatsuri kyoo mo yakiba no kemuri kana
smoke from the crematorium


. hasu no ka o me ni kayowasu ya men no hana .
(summer)lotus. fragrance. reaches the eyes. nose of a Noh mask.. hatake utsu oto ya arashi no sakura asa .
(spring) to plough the fields. sound. storm. "cherry-blossom hemp"- - - - - . hatsumono, hatsu mono 初物 first things . - - - - -
- hatsugatsuo 初鰹 first bonito and more

. hatsu aki ya tataminagara no kaya no yogi . - hatsuaki
(autumn) first sign of autumn. my folded mosquito net as blanket

. hatsu aki ya umi mo aota mo hito midori .
(autumn) autumn begins. the sea and the fields one shade of green

. hatsu hana ni inochi nanajuu gonen hodo .
hatsu hana ni inochi shichi jū go nen hodo
(spring) first blossoms. I will gain at least 75 years

. hatsu makuwa yotsu ni ya tatan wa ni kiran .
hatsu makuwa yotsu no ya kiran wa ni kiran
(summer) first Makuwa melon. cut it in quarters? or round slices?

. hatsu shigure saru mo komino o hoshige nari .
(winter) winter drizzle, monkey, straw coat. - first from Sarumino 猿蓑

. hatsu shigure hatsu no ji o waga shigure kana .
(winter) first winter drizzle. the character "first".

. hatsu shimo ya kiku hie somuru koshi no wata .
(autumn) chrysanthemums. first frost. cotton wrapper around my hip

. hatsutake ya mada hikazu henu aki no tsuyu .
(autumn) first mushrooms. few days have passed. dew in autumn

. hatsu-uma ni kitsune no sorishi atama kana .
(New Year) First Day of the Horse. a fox shaved your head
for Zekitsu 是橘

. hatsuyuki ni usagi no kawa no hige tsukure .
(winter) first snow. rabbit, fur. beard

. hatsuyuki ya hijiri kozoo no oi no iro .
(winter) first snow. mendicant monk. color of his backpack

. hatsu yuki ya itsu Daibutsu no hashira date .
(winter) first snow. Daibutsu temple, Nara. erect new columns

. hatsu yuki ya kakekakaritaru hashi no ue .
(winter) first snow. on the bridge under construction - The Great Bridge of Fukagawa 深川大橋

. hatsu yuki ya saiwai an ni makariaru .
(winter) first snow. luckily. I am in my own hut.

. hatsu-yuki ya suisen no ha no tawamu made .
(winter) first snow. enough to bend the daffodils


. hatsuzakura orishi mo kyoo wa yoki hi nari .
(spring) first cherry blossom. today is a good day
at Iga Ueno 伊賀上野, temple Yakushi-Ji


. hayaku sake kunichi mo chikashi kiku no hana .
(autumn) chrysanthemums. hurry up to bloom! Chrysanthemum festival day

. hebi kuu to kikeba osoroshi kiji no koe .
(spring) voice of a pheasant. eating a snake. dreadful voice

- - - - - . hei 塀 wall, garden wall . - - - - -


- - - - - . heso no o, hozo no o 臍の緒 umbilical cord * . - - - - -- - - - - . hibari 雲雀 lark . - - - - -

. hibari naku naka no hyooshi ya kiji no koe .
(autumn) voice of lark and pheasant

. hibari yori sora ni yasurau tooge kana.
(spring) lark. resting in the sky at the pass

- - - - -


- - - - - . Hida no takumi 飛騨の工 / 飛騨の匠 craftsman from Hida * . - - - - -


- - - - - . Hieizan, Hiei-Zan 比叡山 Mount Hiei in Omi ### . - - - - -
- - - Hie oroshi, hieoroshi 日枝颪 wind from Mount Hieizan
. higashi nishi aware sa hitotsu aki no kaze .
(autumn) autumn wind. East. West. deep feeling is the same
on the death of Mukai Chine 向井千子


. hige kaze o fuite boshuu tanzuru wa tare ga ko zo .
(autumn) wind, beard, remembering Tu Fu


. higoro nikuki karasu mo yuki no ashita kana .
(winter) snow in the morning. hateful crows. hokku including "to hate" - nikumu
- - - - -. hijiri, hijiri kozoo 聖小僧 mendicant monk, "holy man" * . - - - - -
Basho himself was on a kind of "hijiri" life, travelling all over Japan, without a regular home.- - - - - . himuro 氷室 (ひむろ) icehouse, ice cellar * . - - - - -日の道や葵傾く五月雨
hi no michi ya / aoi katamuku / satsuki ame
(hokku)


. hinzan no kama shimo ni naku koe samushi .
(winter) frost. poor mountain temple. the kettle sounds cold in the frost- - - - -. hioke 火桶 wooden brazier for winter - hibachi 火鉢 .  - - - - -. Hiraizumi 平泉 - Oku no Hosomichi Stage 23 .


. Hira Mikami yuki sashiwatase sagi no hashi .
(summer) Mount Hira, Mount Mikami at Lake Biwa- - - - - hirugao - - - - -

. hirugao ni hirune seu mo no toko no yama .
(summer) bindweed, sleeping, remembering Urashima Taro

. hirugao ni kometsuki suzumu aware nari .
(summer) bindweed. noonflower. rice pounder. to cool. pityful

- - - - -. WKD : hirune, hiru-ne 昼寝 nap, Mittagsschlaf .


. hito hi hito hi mugi akaramite naku hibari .
(spring) voice of the skylark. day by day the barley reddens


. hito-koe no e ni yokotau ya hototogisu .
(summer) little cuckoo. one call across the inlay

人も見ぬ春や鏡の裏の梅
hito mo mi nu / haru ya kagami no / ura no ume
(hokku)


. hito ni ie o kawasete ware wa toshi wasure .
(winter) "forget the year". I make him buy a house.


. hito one wa shigururu kumo ka Fuji no yuki .
(winter) snow. Mount Fuji. one ridge. winter drizzle. clouds


. hitori ama wara ya sugenashi shiro tsutsuji .
(spring) azalea. lonely nun. straw-thatched hut


. hito shigure tsubute ya futte Koishikawa .
(winter) winter drizzle. hailstones falling. Koishikawa (in Edo)


. hitotose ni ichido tsumaruru nazuna kana .
(spring/New Year) sheperd's purse. picked only once a year


. hitotsu nugite ushiro ni oinu koromogae .
(summer) changing robes


. hitotsuya ni yuujo mo netari hagi to tsuki .
(autumn) bush clover, prostitute, moon


. hitozato wa mina hanamori no shison kana .
(spring) cherry blossom warden. everyone in the region. descent


. hi wa hana ni kurete sabishi ya asunaroo .
(spring) cherry blossoms. sunset. to feel lonely. Asunaro cypress

ひやひやと壁をふまへて昼寝哉
hiya hiya to / kabe o fumaete / hiru ne kana
(hokku)
. hokku nari Matsuo Toosei yado no haru .
(spring). the home of Matsuo Tosei (Basho). hokku


. hoorai ni kikabaya Ise no hatsudayori .
(New Year) 蓬莱 Horai decoration and first news. from Ise shrine


. horohoro to yamabuki chiru ka taki no oto . horo horo
(spring) yellow mountain rose. sound of a waterfall


. Hoshizaki no yami o miyo to ya naku chidori .
(winter) plover. darkness at Hoshizaki. take a good look!
- - - - - . - hotaru 蛍 (ほたる) firefly, fireflies - . - - - - -

. hotarubi no hiru wa kie-tsutsu hashira kana .
(summer) hotaru fireflies. the pillars (of the Golden Hall, Hiraizumi)

. hotarumi ya sendoo yoote obotsukana .
(summer) hotaru fireflies. drunken boatsman. worrying

- - - - -
. hotoke 仏 - ほとけ Buddha .

. hotoketachi 仏達 Buddha statues * ..............................................................................


- - - - - . - hototogisu 郭公 / ほととぎす - little cuckoo
- .
- - - - -
Cuculus poliocephalis

. hototogisu ima wa haikaishi naki yo kana .
(summer) little cuckoo. now a world without haikai masters

. hototogisu katsuo o some ni keri kerashi .
(summer) little cuckoo. skipjack sashimi

. hototogisu kieyuku kata ya shima hitotsu .
(summer) little cuckoo. it disappears. a single island

. hototogisu koe yokotau ya mizu no ue .
(summer. little cuckoo. its voice stretches over the water

. hototogisu naku ne ya furuki suzuri-bako / suzuribako .
(summer) little cuckoo. old inkstone box

. hototogisu naku ya go shaku no ayamegusa .
(summer) little cuckoo. iris of 5 shaku hight

. hototogisu ootakeyabu o moru tsukiyo .
(summer) little cuckoo. bamboo, moon night

. hototogisu Urami no Taki no ura omote .
(summer) little cuckoo. Urami no Taki waterfall (Nikko). back and front

- - - - -


- - - - - . hoya 穂屋 "shrine hut with a thatched wall" *. - - - - -. hyaku ri kitari hodo wa kumoi no shita suzumi .
(summer) coolness. I walked 100 RI. ceiling of clouds


. hyorohyoro to nao tsuyukeshi ya ominaeshi .
(autumn) yellow valerian. covered with dew


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::